REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU REZONANSEorganizowanym przez Fundację inCanto

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Festiwal Rezonanse, objętego niniejszym regulaminem jest Fundacja inCanto z siedzibą przy Placu. Gen. Sikorskiego 3/4, 31-115 Kraków.
 2. Uczestnictwo w Festiwalu Rezonanse jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Każdy uczestnik Festiwalu Rezonanse jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wejściem na teren wydarzenia i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych obsługi wydarzenia.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu Rezonanse jest bezpłatne.
 5. Koncerty w ramach Festiwalu Rezonanse odbywają się w: cerkwi ss. Kosmy i Damiana w Krempnej, cerkwi ss. Kosmy i Damiana w Kotani, cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach, kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej.
 6. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydarzenia lub usunięcia z terenu wydarzenia osoby będącej pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby, innych uczestników, artystów, wolontariuszy czy organizatorów Festiwalu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu kościoła osób zakłócających przebieg koncertu.
 8. Ze względu na nagrania audio, troskę o komfort innych Słuchaczy, a nade wszystko z szacunku do pracy Artystów, na koncerty mogą wejść opiekunowie z dziećmi, które potrafią zachować ciszę.
 9. Wejście na koncerty w kościołach odbywa się według kolejności przybycia, z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób z pobranymi uprzednio wejściówkami dostępnymi na stronie www.festiwalrezonanse.pl. Osoby, które nie zarejestrowały się poprzez formularz online, a chciałyby wziąć udział w koncertach będą wpuszczane w następnej kolejności.
 10. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 11. Organizator może również utrwalać przebieg wydarzenia, w tym osób uczestniczących w wydarzeniu jako publiczność, w sposób wskazany w pkt 10, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora i Festiwalu w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. YouTube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie wydzielonej strefy dla publiczności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę ze strony każdego uczestnika na użycie jego wizerunku do celów wskazanych w pkt 13 i 14, w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.
 13. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy Regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś uczestnicy wydarzenia zobligowani są do stosowania się do regulaminu aktualnego na dzień organizacji wydarzenia artystycznego.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2023 r.
 15. Informujemy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że:
  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie przy Placu Gen. Sikorskiego 3/4, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Fundacji inCanto nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą można się kontaktować pod adresem: m.serwinska@fundacjaincanto.pl lub przesyłając korespondencję na adres Fundacji inCanto;
  2. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
  3. dane będą przetwarzane przez Fundację inCanto przez miesiąc od dnia złożenia oświadczenia. Po tym czasie oświadczenie niniejsze zostanie trwale zniszczone.